ANBI

SPEL is een ANBI organisatie.

Gegevens

Naam:  Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad, peuteropvang ‘t Opstapje
E-Mail: spel.lelystad@gmail.com
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 39092146
Het RSIN dan wel het fiscaal nummer is: 8152.93.045 
Het adres van de Stichting is Kwelder2, 8224 CN Lelystad, tel 0320 22 44 01
De doelstelling van de Stichting:  het bieden van passend peuterspeelzaalwerk aan kinderen die vanwege een achterstand in motoriek, sensoriek en/of  taalontwikkeling of vanwege hun gezondheid niet terechtkunnen of niet tot hun recht komen op een reguliere peuterspeelzaal en die een indicatie hebben voor behandeling door een logopedist, ergotherapeut of kinderfysiotherapeut.
In het pedagogisch beleidsplan (link daar naartoe) staat beschreven hoe wij deze doelstelling proberen te bereiken.

Bestuur:
Voorzitter: De heer L. Aarts;
Secretaris:  vacature
Penningmeester: Alex Blei
Leden: A.M.E.G. Bernving-Jansen; M.G.E. Appelman-Kreuzen;
lid/oudervertegenwoordiger: vacature

Beloningsbeleid. De bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers.
Het bestuur mag gemaakte onkosten en vervoerskosten bij de penningmeester declareren.
Er worden geen vacatiegelden uitgekeerd.

De pedagogisch medewerkers worden betaald volgens de CAO Kinderopvang

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

GGD Rapport

ANBI publicatieplicht SPEL 2020

Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2020 1 augustus t/m 31 december

Jaarrekening 2020 1 januari t/m 31 juli

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018  

Financieel jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015

Aangesloten bij landelijke geschillencommissie zie certificaat op homepage

Inspectierapport GGD KDV ’t Opstapje 2020