Revalidatieplekken

Deze kinderen worden gezien door een multidisciplinair team. Kind wordt aangemeld bij de revalidatiearts. De revalidatiearts bekijkt of het kindje in aanmerking komt voor medische revalidatie. Zo ja, dan komt het meestal in een observatietraject. Tijdens dit observatietraject gaat het kindje naar de verschillende disciplines, zoals: Orthopedagoog, Ergotherapeut, Logopedist, Fysiotherapeut. Ook is er een maatschappelijk werker betrokken. Als het observatietraject door de verschillende disciplines is uitgevoerd, volgt er een overleg en kan het kindje wel of niet naar de therapeutische peutergroep van ’t Opstapje. Als de revalidatiekinderen ’t Opstapje bezoeken werken de pedagogisch medewerkers mee in het behandelteam. De eindverantwoordelijkheid voor de behandeling van een revalidatiekind ligt bij de revalidatiearts. Een revalidatiekindje komt 2 dagen in de week; maandag/ donderdag of dinsdag/vrijdag. Tijdens speelzaaltijd wordt het kindje uit de groep gehaald voor diverse therapieën. Op de peutergroep ligt de nadruk op doelen op het gebied van de sociale ontwikkeling, de spelontwikkeling en de ontwikkeling van zelfredzaamheid en zelfverzorging. De pedagogisch medewerkers implementeren tevens doelen vanuit de verschillende behandelingen binnen het dagelijkse leven op de groep.
De orthopedagoog van Merem kinderrevalidatie en de coördinator van ’t Opstapje zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat en de geboden ondersteuning op de groep.