Protocol ’t Opstapje vanaf 11 mei 2020

Algemene notities:

 • De kinderen van ’t Opstapje kunnen vanaf 11 mei weer starten.
 • In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden, gegeven de aard van het werk niet (altijd) mogelijke en wenselijk.
 • Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling en tussen ( pedagogisch) medewerkers en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 
 • Haal- en breng momenten zijn kort en kinderen worden door 1 volwassene gebracht. Informatie over een kind kan via de digitale weg of via de telefoon.
 • ’t Opstapje organiseert de breng- en haalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
 • Bij ’t Opstapje is men gewend om te werken volgens  (bestaande) strikte hygiëne richtlijnen van het RIVM.
 • Bij ’t Opstapje gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet Kinderopvang. Vanuit GGD GHOR NL is er een coulancerichtlijn opgesteld voor overmachtssituaties als gevolg van Corona.
 • Bespreek de concrete maatregelen en acties die voor de opvanglocatie worden gesteld met de ouders.

Communicatie:

 • De verschillende brancheorganisaties communiceren naar hun achterban. Er zijn door branchepartijen gezamenlijk reeds posters ontwikkeld voor hygiëne en het houden van afstand in de opvang.
 • ’t Opstapje communiceert naar de ouders over de algemene en vooral ook voor de locatie specifieke maatregelen. Het is juist voor de kinderen belangrijk dat de nieuwe regels helder en voorspelbaar zijn.
 • Hang deze informatie op in elke locatie en communiceer via de mail en andere communicatiemiddelen.
 • Informeer ouders vooraf over dit protocol ( en toekomstige aanpassingen daarvan) zodat dit duidelijk is.
 • De rijksoverheid communiceert over dit protocol via de website van de overheid en de website veranderingen in de kinderopvang.

1 Algemeen:

 1. Algemene RIVM richtlijn veiligheidsrisico’s

Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor de kinderopvangsetting. Specifiek zijn voor ’t Opstapje de volgende maatregelen van kracht:

 • Tussen de kinderen onderling hoeft geen1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Tussen de personeelsleden onderling moet altijd 1.5 meter afstand bewaard worden (waar mogelijk).
 • De therapeuten die op de groep aanwezig zijn, zullen ook 1.5 meter afstand moeten bewaren van de personeelsleden op de groep
 • Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1.5 meter afstand bewaard worden
 • ’t Opstapje draagt er zorg voor dat er melding gedaan wordt bij de GGD indien er meer dan 1 ziektegeval ( met ziektebeeld Corona) bij ’t Opstapje is.
 • De regels die zijn opgesteld worden met de ouders gedeeld/ besproken
 • Bij binnenkomst van de kinderen, vragen de medewerkers of kinderen klachten hebben en indien ze wel klachten hebben, moeten ze naar huis.
 • Bij twijfel moeten de kinderen naar huis.
 • Klachten ontwikkelen zich gedurende de dag. Ook dan gaan de kinderen direct naar huis.
 • De medewerkers dragen bij een verplaatsing naar de gang of naar de therapieruimtes een face shield. 
 • Tijdens het tafel moment zetten de personeelsleden hun face shields op, omdat hier geen 1.5 meter afstand gehouden kan worden
 • Als ouders op de groep mee komen omdat hun kind komt wennen, zetten ouders een mondkapje op en worden de ouders op een vaste plek neergezet.
 1. Fysiek contact:
 2. Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar ( waar mogelijk).
 3. Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent met water en zeep gedurende ten minste 20 sec.
 4. We schudden geen handen met elkaar.
 5. We hoesten/ niezen in onze ellenboog.
 6. We zitten niet aan ons gezicht.
 1. Hygiënemaatregelen:

’t Opstapje draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:

 • Bij elke kraan staat een zeeppompje
 • Bij elke kraan hangen papieren handdoekjes
 • We wassen onze handen in ieder geval op de volgende momenten:
 • Bij binnenkomst
 • Na het spelen 
 • Voor het eten
 • Na het eten
 • Na het toiletgebruik
 • Voor het slapen gaan
 • En tussendoor bij vuil zullen we de handen wassen.
 • We maken schoon tussen de verschillende speel- eetmomenten.
 • Kinderen worden verschoond, en de medewerkers zullen hierbij gebruik maken van handschoenen.
 • De aankleedtafel en de wc zullen na gebruik worden gereinigd.
 1. Afstand personeel:
 2. Personeel zal altijd ( waar mogelijk) 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 3. De therapeuten die de kinderen komen halen voor therapie, zullen ook de afstand van 1,5 meter bewaren. 
 4. De kinderen die op schoot zitten bij de medewerkers en die naar de therapie zullen gaan, worden door de medewerkers naar de therapieruimte gebracht
 5. De kinderen die zelf zitten of ergens aan het spelen zijn in de groep, zullen door de therapeuten zelf worden meegenomen. 
 1. Thuisblijfregels- gezondheid

’t Opstapje past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Kinderen mogen met verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, naar ’t Opstapje, behalve:
 • Als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals; verhoging tot 38 Graden Celcius of koorts ( boven de 38 Graden Celcius), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak
 • Als zij een huisgenoot zijn van een patient met een bevestigde COVID-19 infectie
 • Als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook koorts (38 graden en hoger) en/ of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag
 • Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.
 • Als iemand in het huishouden van het kind, naast milde corona klachten ook koorts boven 38 Graden Celcius en/ of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis.
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor COVID-19, of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar ’t Opstapje.
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 10  dagen extra thuisblijven.
 • Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van de ouders.
 • In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen meldt ’t Opstapje het bij de GGD afdeling infectiebestrijding. Als uit de test van de GGD blijkt dat er 3 of meer besmettingen zijn, dan pakt de GGD de regie in de te nemen bijzondere maatregelen op de locatie en de communicatie naar de ouders en medewerkers.
 • Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies is veranderd van oranje naar rood. Voor kinderen geldt als uitzondering dat zij wel naar ’t Opstapje mogen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben, koorts en/of benauwdheid hebben. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun 10 dagen thuisquarantaine niet brengen of halen
 1. Thuisblijfregels- gezondheid personeelsleden:
 2. Iedereen vanaf 13 jaar kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen. Het gaat om milde klachten als:
 3. Hoesten
 4. Neusverkoudheid
 5. Loopneus
 6. Niezen
 7. Keelpijn
 8. Verhoging tot 38 graden of koorts ( vanaf 38 graden
 9. Plotseling verlies van reuk of smaak
 10. We kunnen rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD.
 11. Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis. 
 12. Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming  van algemene hygiëne maatregelen.
 13. Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen thuis blijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan het werk.
 14. Als iemand in het huishouden van het personeelslid naast milde coronaklachten ook koorts ( 38 graden of hoger) en/ of benauwdheidsklachten heeft blijft het personeelslid thuis.
 15. Als de testuitslag negatief is of als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid weer aan het werk.
 16. Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven (dit is langer dan de 7 dagen als de medewerker zelf positief is getest, vanwege de incubatietijd).
 17. Personeelsleden die in een risicogroep vallen ( conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts/behandelaar. In overleg kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen vanuit huis of elders op de locatie of om op de groep te werken waarbij zoveel mogelijk wordt gelet op het houden van de 1,5 meter afstand tot volwassenen en kinderen en op hygiëne.
 18. Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts/behandelaar.
 19. Personeelsleden die zwanger zijn voeren vanaf het laatste trimester ( vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen ( zowel volwassenen en kinderen) te houden. De werknemer gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts
 20. Voor personeelsleden die terugkeren uit een land of gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd van oranje naar rood.
 • Kinderopvang
  • Algemeen:

Vanaf 11 mei gaat de kinderopvang weer open voor alle kinderen.

Bij ’t Opstapje hebben we 2 stromen kinderen:

De Welzijnskinderen komen op de dagen dat ze op de lijst staan en de Revalidatiekinderen, zij komen eerst voor halve dagen ( 9.00u tot 12.15u). Er is voor halve dagen gekozen, zodat de kinderen na een lange periode thuis geweest te zijn, weer kunnen wennen aan de groep. De therapieën die ze normaliter krijgen tijdens de groepsuren zal de komende weken nog gegeven worden via beeldbellen. Zo proberen we het aantal volwassenen op de groep te beperken. De kinderen krijgen dan ’s middags thuis de therapie.

(Per 1 juni) komen ook de Revalidatiekinderen weer een hele dag. De kinderen krijgen weer therapie in het gebouw. 

 • Breng- en haalmomenten en contacten met ouders:

Bij ’t Opstapje hebben we breng- en haalmomenten zo georganiseerd dat zo min mogelijk ouders met elkaar in contact komen. We hebben dat als volgt gedaan:

 • De kinderen komen niet via de hoofdingang naar binnen.
 • De kinderen worden via het hek bij het plein gebracht.
 • Bij mooi weer kunnen de kinderen buiten spelen.
 • Bij minder weer staan er 2 leidsters buiten bij het hek en is er 1 leidster binnen.

1 leidster kan dan de kinderen naar binnen brengen en de andere leidster vangt de kinderen op.

 • Kinderen die niet kunnen lopen, kunnen in een buggy van thuis worden gebracht. Ouders kunnen dan de buggy door het hek rijden en dan een stap achteruit doen. De leidster kan dan als de ouder een stapje achteruit heeft gedaan, de buggy meenemen.
 • Kinderen die wel kunnen lopen, kunnen door het hek naar de groep lopen of even buiten blijven.
 • Bij het hek staat een bak, waar de tasjes van de kinderen ingedaan kan worden.
 • De Welzijnskinderen worden om 8.45u gebracht.
 • De Revalidatiekinderen worden om 9.00u gebracht.
 • Er komt 1 ouder brengen. Er komen dus ook geen broertjes en zusjes mee.
 • Het naar huis gaan eindliedje wordt in de groep gezongen zonder ouders.
 • Kinderen kunnen bij het hek weer worden opgehaald.
 • De welzijnskinderen worden om 11.30u gehaald, tenzij ze een hele dag aanwezig zijn.
 • De Revalidatiekinderen krijgen om 11.30u een broodje. ( Per 1 juni worden ze weer om 16.00u opgehaald)
 • De Revalidatiekinderen worden om 12.15u opgehaald. ( Per 1 juni worden ze weer om 16.00u opgehaald)
 • Om 13.15u worden de Welzijnskinderen gebracht voor de middag.
 • Om 16.00u worden de Welzijnskinderen en de revalidatiekinderen weer opgehaald.
 • Tijdens het ophalen kunnen de ouders bij het hek wachten op 1.5 meter afstand van elkaar.
 • De tasjes zullen in de bak bij het hek staan.
 • De kinderen gaan 1 voor 1 door het hek. 

De haal- en brengmomenten op de dag zijn kort. Voor een uitgebreide overdracht of eventuele vragen kunnen ouders via de mail of via de telefoon contact opnemen.

De overdracht bij het hek is kort.

 • Tijdens de opvang:

Tussen de leidsters en de kinderen hoeft er geen 1.5 meter afstand te worden genomen.

Tussen de leidsters onderling zal de 1.5 meter in acht genomen moeten worden ( waar dit mogelijk is).

Aanvullende maatregelen:

Regels na vakantie in land met oranje reisadvies

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’ en voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders moeten zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die zij hebben voor het op reis gaan naar gebieden waar een oranje of rood reisadvies geldt of mogelijk kan gaan gelden. Iedereen die terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies, vanwege het coronavirus, gaat 10 dagen in quarantaine.

Voor de kinderen tot 4 jaar geldt op basis van de thuisquarantaine na aankomst in Nederland, dat zij de eerste 10 dagen na thuiskomst niet naar de kinderopvang gaan.

Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege het frequente en intensieve contact ( verzorging, voeding, knuffelen) dat kinderen in deze leeftijdscategorie hebben met de leidsters.

Voor de medewerkers geldt wie terug komt uit een land dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege het coronavirus, gaan 10 dagen in quarantaine. Als medewerkers naar landen met een oranje of rood reisadvies op vakantie gaan, is het hun eigen verantwoordelijkheid om op tijd terug te zijn om de volledige quarantaine tijd af te maken voordat ze weer aan het werk gaan. 

Thuisblijven:

Het kind mag niet naar de Kinderopvang als:

 • Het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden en/of plotseling verlies van reuk of smaak; Als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Er geldt een uitzondering voor kinderen tot 4 jaar met neusverkoudheid. Voor deze kinderen geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de kinderopvang mogen, behalve:

 • Als het kind ook koorts of andere COVID-19 klachten heeft
 • Als het kind een contact is van een patiënt met bevestigde COVID-19
 • Als een huisgenoot van het kind koorts ( boven de 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft

Als bij ’t Opstapje 3 of meer kinderen klachten hebben die passen bij COVID-19 wordt geadviseerd om deze kinderen te testen. ’t Opstapje neemt dan contact op met de GGD.

Begin datum protocol:            11 mei 2020Wijziging protocol:                      1 juni 2020Wijziging protocol:                      24 augustus 2020Wijziging protocol:               21 oktober 2020