Klachten

Als ouders of verzorgers klachten hebben, kunnen zij deze bespreken met een medewerker of met de coördinator. Komen zij er niet uit, dan kunnen de ouders schriftelijk een klacht indienen volgens de interne klachtenprocedure van SPEL e.o.
 Deze vindt u onder
Spel e.o. klachtenprotocol mei 2011.

De leden van de klachtencommissie zijn:
Mevrouw Y. de Beer
Mevrouw D. Meijen
Mevrouw I. Korevaar

Als men niet tot een oplossing kan komen, kan een geschil vanaf 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Bij het Klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.
Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

–  De kinderopvangorganisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de
schriftelijke klacht.

–  De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn
geworden over de afhandeling van de klacht.

–  De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als er in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn  bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies  kan hebben. 
De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

De Geschillencommissie is te bereiken op:     www.degeschillencommissie.nl